Vår praksis

Vi får, til enhver tid, mangfoldige forespørsler om samarbeid. I perioder kan det være vanskelig å håndtere alle, og vi ber deg derfor lese om vår samarbeidspraksis i forkant av din henvendelse. 

Studentvelferd står sentralt nå vi vurderer en samarbeidsforespørsel: Både for våre frivillige medlemmer som involveres i arbeidet, og for lommebøkene til våre besøkende. 

Primært bør forespørsler om samarbeid rettes til en spesifikk komité. Se mer under Kontakt oss – Personer.  Der dette synes vanskelig kan henvendelser rettes til vår eksterne nestleder. 

Vi ser fram til å høre fra dere! 

Smart Slider with ID: 11
Generelt

Studentersamfunnet i Bergen planlegger sitt program semesteret i forkant, henholdsvis i oktober/november 
for vårsemesteret og mai for høsten*. Vi foretrekker at forespørsler om samarbeids kommer innenfor disse månedene.

Vi ser helst til at forespørsler rettes mot en spesifikk komité, og at det tydelig presiseres hva som vil kreves fra Samfunnets side.

Studentersamfunnet i Bergen forbeholder seg retten til å velge sitt eget program. Hvorvidt organisasjonen takker ja til et samarbeid beror
på velviljen og interessen blant våre frivillige medlemmer og studenter, herunder også arbeidskapasitet.

Studentersamfunnet i Bergen selger medlemskap/billetter til 50,- under arrangement som inngår i vårt program.
Disse inntektene er vesentlig for vår daglige drift, og det skal foreligge særskilte grunner om vi ikke skal få disse inntektene.
Se eget avsnitt.

Vi tilbyr:
– Promotering rettet mot de store studentmassene i Bergen.
– Møteleder/ordstyrer til det aktuelle arrangementet.
– Redaksjonelt arbeid dersom det er behov eller ønske for det.
– Innpass til bruk av lokaler på Det Akademiske Kvarter.

Våre komiteer

Programmet vårt settes sammen av 5 ulike grupper. De tar for seg ulike tematikker til ulike tidspunkt i uka. 

Aktuelt (tirsdag 08.30) lager frokostmøter om det som rører seg i verdensbildet. Upop (tirsdag 18.00) har foredrag og samtaler om populærvitenskap fra alle mulige fagfelt. Musikk (tirsdag 20.00) har konserter og samtalemøter om musikk, fortrinnsvis jazz og klassisk.

Kultur (onsdag 18.00) tar for seg kulturbegrepet i vid forstand. Både bokbad, oppvisninger og samtalemøter er aktuelle. Debatt (torsdag 20.00) setter sammen paneler og debatter alt av interesse. Fest (utvalgte lørdager) lager store temafester med storslagent program. Både konserter, show, live podkast mm.

*Aktueltkomiteen planlegger sitt program løpende i semesteret

Økonomiske samarbeid

Alle økonomiske samarbeid skal kontraktfestes.
Vi ønsker konkrete, økonomiske avtaler i situasjoner der:

1. Kostnader i forbindelse med arrangementet skal deles mellom Studentersamfunnet og samarbeidsaktør.

2. Samarbeidsaktør venter å hente inntekter på salg av mat/drikke i forbindelse med arrangementet.

3. Arrangementet krever en annen ordning på billettpris/inntekter enn den som er standard for Studentersamfunnet.

Samarbeid med gratis inngang

Studentersamfunnet driftes utelukkende på frivillig arbeid og lager hvert semester et storslagent program til en svært rimelig billettpris. Studentvelferden står sentralt her. Vårt medlemskap/semesterbillett til 50,- er et engangskjøp, og gir publikum innpass på omkring 60 arrangementer.

I tilfeller med gratis inngang eller annen billettordning må Styret behandle forespørselen. Det må da foreligge særskilte grunner/argument for at vår inngangspris skal forkastes.

Generelt, om samarbeidsaktør ønsker at arrangementet skal være gratis for publikum, foretrekker Studentersamfunnet at:
– Vår organisasjon ikke har noen utgifter i forbindelse med arrangementet.
– Vi mottar en mindre, økonomisk kompensasjon dersom Studentersamfunnet, ved bruk av rom på Det Akademiske Kvarter, sparer samarbeidsaktøren for leieutgifter.  

Samarbeid som kommer løpende i semesteret

I slike tilfeller vil organisasjonen, så godt det lar seg gjøre, finne noen som er interessert i å jobbe med arrangementet på kort frist. Våre medlemmer er i utgangspunktet kun forpliktet til gjennomføring av vårt ordinære program, og dette vil dermed bero utelukkende på engasjement.

Samarbeid av denne typen beror også på ledige lokaler, noe som er utfordrende for oss å anskaffe undervegs i semesteret.

Vi kan ikke takke ja til et samarbeid før ovenfornevnte er på plass.

Samarbeid av anna art enn enkeltarrangement

Dersom det foreligger forslag om samarbeid som skal strekke seg over lengre tid eller flere arrangementer, som en serie arrangementer eller lignende, må vi finne noen som kan lede et slikt prosjekt fra vår side.

Studentersamfunnets Styre må vurdere om vi ønsker å opprette et slikt verv for det aktuelle prosjektet. Dette avhenger av interesse i organisasjonen, og hvorvidt Styret ser prosjektvervet som et attraktivt verv for våre medlemmer. Dessuten må Styret ta stilling til hvorvidt posisjonen lett kan fylles igjen for framtidig koordinering av prosjektet dersom dette er aktuelt.